Kita Shiobara mura : 1 Tourist attraction

    Goshiki-numa path Goshiki-numa path
    Goshiki-numa path
    Kitashiobaramura